MS ISO 9001:2015

PENDAHULUAN

Panduan Sistem Pengurusan Kualiti ini disediakan berdasarkan keperluan MS ISO 9001:2015. Ia bertujuan untuk memastikan penyediaan dan penghasilan perkhidmatan kepada pelanggan Pusat Latihan Pegawai Penjara Malaysia (selepas ini disebut PULAPEN) menepati Sistem Pengurusan Kualiti dan selaras dengan keperluan Standard MS ISO 9001:2015.

Panduan Sistem Pengurusan Kualiti ini mengandungi maklumat organisasi, dasar kualiti, objektif kualiti dan prinsip-prinsip asas Sistem Pengurusan Kualiti PULAPEN. Selain dari Panduan Sistem Pengurusan Kualiti, sistem pengurusan PULAPEN juga disokong dengan dokumen Prosedur Kualiti, Dokumen Sokongan serta Rekod Kualiti. Sistem Pengurusan Kualiti PULAPEN juga mematuhi arahan dari agensi-agensi pusat yang berkuat kuasa.

 

TUJUAN


Tujuan Panduan Sistem Pengurusan Kualiti ini adalah untuk:-

  1. Menerangkan maklumat am mengenai organisasi PULAPEN
  2. Menjelaskan secara ringkas Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 yang dilaksanakan di PULAPEN
  3. Menggariskan dasar dan prinsip-prinsip asas bagi aktiviti yang dilaksanakan dalam Pengurusan Latihan Asas untuk pegawai penjara lantukan baru di PULAPEN
  4. Menjelaskan mengenai pengecualian aplikasi (Exclusion) dalam memenuhi keperluan MS ISO 9001:2015.

 

KANDUNGAN PANDUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI

Panduan ini mengandungi sepuluh (10) bahagian yang meliputi perkara-perkara berikut:


Bahagian 1    : Skop
Bahagian 2    : Terma dan Definisi
Bahagian 3    : Maklumat Organisasi
Bahagian 4    : Konteks Organisasi
Bahagian 5    : Kepimpinan 
Bahagian 6    : Perancangan
Bahagian 7    : Sokongan
Bahagian 8    : Operasi
Bahagian 9    : Penilaian Prestasi
Bahagian 10  : Penambahbaikan

 

Keperluan Dan Dokumentasi

PULAPEN mewujudkan dan menyelenggara Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan kepada empat (4) peringkat dokumen iaitu:

i.   Manual Kualiti

Dokumen yang mengandungi dasar dan objektif organisasi, penerangan ringkas mengenai Sistem Pengurusan Kualiti termasuk bagaimana seksyen-seksyen dalam standard MS ISO 9001:2015 dipatuhi.

ii.  Prosedur Kualiti

Dokumen yang menggariskan tujuan dan turutan langkah dalam proses kerja bagi melaksanakan sesuatu aktiviti dengan terperinci dari aspek bagaimana dan mengapa ia dilaksanakan, bila, di mana dan siapa yang melaksanakannya.

iii. Arahan Kerja

Dokumen yang memperincikan langkah-langkah yang dinyatakan dalam Prosedur Kualiti.

iv. Dokumen Sokongan

Dokumen yang menjadi rujukan / panduan serta perlu dipatuhi dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah didokumenkan dalam dokumen kualiti.

 

RAJAH : HIERARKI DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001: 2015